top of page
EED.png

Suwimol (K Eed)

Chief administration officer

มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า, มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง (Negotiations) สามารถตอบสนองออเดอร์ขององค์กรได้ตามเงื่อนไข ส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาและมีคุณภาพ, มีมุษยสัมพันธ์ที่ดี (Relationship) อีกทั้งยังมีทักษะการวางแผนงาน ประสานงานและติดตามงาน (Planning Coordinating & Following) ได้อย่างดีเลิศ

 

หน้าที่ใน SDS

- ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามกำหนดการจัดส่ง

- ทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินการในการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ที่องค์กรณ์ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ

- ใช้ต้นทุนในกระบวนการให้น้อยที่สุดเพื่อคงไว้ซึ่งรายได้ให้มากที่สุดที่จะหามาให้ได้ในอนาคต

- ตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงิน ให้ดำเนินการชำระค่าสินค้า

- จัดทำข้อมูลเพื่อสรุปเป็นรายงานประจำเดือน ในด้านข้อมูลของรายการสินค้า, ราคา, ร้านที่สั่งซื้อ เป็นต้น

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

bottom of page