top of page
Siri_edited.png

Siriwat (K Khun)

Sale manager

หน้าที่ใน SDS

- สร้างทีมขาย และสร้างระบบการขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลได้

- พัฒนากลยุทธ์การขายอยู่เสมอ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดี เพื่อให้สามารถปิดยอดขาย

- วิเคราะห์ ประมวลผลการดำเนินงานต่างๆ ของฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถวางแผนและติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว

- ให้แนวทาง และคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขาย รวมถึงการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ส่งผลกับการขาย

- จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของ SDS

- เดินทางเข้าพบลูกค้า รวมถึงจัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอ เพื่อนำเสนอลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ SDS

- ขายสินค้าและบริการ ทำใบเสนอราคา และดูแลสัญญาการซื้อขาย

- สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า และผู้ที่อาจมีแนวโน้มเป็นลูกค้าใหม่ได้

- ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

- ประสานงานภายใน SDS กับแผนกต่างๆ เพื่อความราบรื่นในการทำงานด้านอื่นๆ

- ดูแลบริการลูกค้าตลอดการขาย และหลังขาย

- รายงานต่อผู้มีอำนาจ เกี่ยวกับผลงานในการดำเนินการ ทุกสัปดาห์

bottom of page