top of page
Kai.png

Kulrawat (K Kai)

Quality manager

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย มีประสบการณ์ดูแลกำลังพลมายาวนาน และมีทักษะการเจรจาประสานงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 

หน้าที่ใน SDS

- จัดทำตารางเข้างานประจำเดือนของ รปภ.ทุกหน่วย

- จัดหากำลังทดแทนกรณีพนักงานลาทุกชนิด

- จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานของ รปภ พร้อมจัดส่ง

- สรรหาพนักงาน รปภ. สัมภาษณ์ เตรียมเอกสารว่าจ้าง

- แก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ของผู้ว่าจ้างและพนักงาน รปภ

- จัดทำสมุดรายงานประจำวัน รายงานพิเศษ ผู้มาติดต่อ ทุกหน่วย

- จัดทำใบประเมินประจำเดือน ใบเซ็นชื่อเข้างาน 

- จัดเก็บสมุดรายงานประจำเดือน ใบประเมิน ทุกสิ้นเดือน

- เตรียมเอกสารขอใบอนุญาต ธภ7 ให้กับพนักงาน รปภ ที่ผ่านการอบรม                          

- ส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานบริษัท ประจำปี ให้ บชน.

- ตรวจหน่วยงานต่างๆ เช่น การแต่งกาย ความสะอาดร่างกาย สถานที อุปกรณ์มีความสมบูรณ์ ประสานงานกับนายจ้าง

- แก้ไขปัญหาพนักงานขาดงานฉุกเฉินหรือขาดการติดต่อ

- รับแจ้งปัญหาจากผู้ว่าจ้าง ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

- วางบิล เก็บเช็ค ของบางหน่วยงาน

- ประสานกับหน่วยงานราชการ สน.ตำรวจ

bottom of page